Beszámoló – Győr-Moson-Sopron Megyei Szakképzési Konferencia

A Nemzeti Pedagógus Kar Győr-Moson-Sopron Megyében 2022. október 19-jén 13 órai kezdettel szakképzési konferenciát szervezett. A konferencia helyszíne a Győri SZC Baross Gábor Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum (9024 Győr, Bem tér 20.) díszterme volt.

Megyei szakképzési konferencia Győrben

A konferencián elsősorban a megye szakképző intézmények oktatói vettek részt, de más okta-táshoz kapcsolódó intézményekből, pl. a megyei szakszolgálattól is voltak érdeklődők, 64 fő részvételével zajlott az esemény.

A konferenciát Kaukerné Kovács Edit, a megyei küldöttgyűlés elnöke, az NPK szakképzési munkacsoportjának tagja nyitotta meg köszöntőjével. Szólt az NPK és az ITM együttműködési megállapodásáról, annak céljáról, fontosságáról. Kiemelte, hogy a megyék közül Győr-Moson-Sopron megye az első, ahol megyei szervezésű konferenciára kerül sor a szakképzés jelenlegi fenntartója, a KIM és a megyei szakképzési centrumok vezetőinek közreműködésével Ezt kö-vetően Horváth Péter a Nemzeti Pedagógus Kar országos elnöke köszöntötte a megjelenteket.

A köszöntőt követően a Kulturális és Innovációs Minisztérium delegáltjaként Dr Varga Zoltán kancellár „Aktualitások a szakképzésben” című előadására került sor. Kiemelte a szakképzés átalakításának legfőbb mérföldköveit, hangsúlyozta az idei évben megvalósult új elemeket (ok-leveles technikusképzés bővülése, oktatási szakasszisztens képzés indulása, az ösztöndíj egyre nagyobb létszámot érintő bővülése, …)

Dr. Varga Zoltán általános érvényű előadása után Gede Eszter a Győri Szakképzési Centrum kancellárja arról beszélt, hogy milyen módon sikerült leképezni a megyében a szakképzési tör-vény előírásait, elemeit. Milyen újdonságok jelentek meg a megye két szakképzési centrumá-ban, milyen eredményekkel büszkélkedhetnek. Ezt követően Králik Tibor a Soproni Szakkép-zési Centrum kancellárja az idei tanév kiemelt feladatáról, az oktatói értékelésről tartott rövid összefoglaló előadást. Hangsúlyozta a teljesítményértékelés célját, legfontosabb elemeit és a várható eredményekről is szólt. Jelezte, hogy a jövő évre várható béremelés mindenképpen tel-jesítményalapú, ezért is nagyon fontos a reális, fejlesztő célzatú oktatói értékelés.

A szakképzési centrumok vezetőinek előadása után a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara képviselője Szilasi Péter Tamás kapott szót. „A Kamara szerepe a szak-képzésben” címmel megtartott előadásában lelkesen beszélt a duális képzés fontosságáról, és ehhez kapcsolódóan a kamarák kiemelt szerpéről.

A rendezvény Kaukerné Kovács Edit zárszavával ért véget. A program után a megjelentek kö-tetlen beszélgetés formájában is eszmét cseréltek.

Az NPK szakképzési munkacsoportja ezúton is köszönetét fejezi ki az előadóknak a színvona-las előadások megtartásáért, a Baross technikum igazgatójának a technikai feltételek biztosítá-sáért, az NPK Központi Irodája munkatársainak a program előkészítésében való hatékony szer-vező munkáért.

A résztvevőknek köszönjük a részvételt.

A résztvevők visszajelzései szerint sikeres konferenciára került sor.

Tisztelettel:
Kaukerné Kovács Edit
Győr-Moson-Sopron megyei elnök