Beszámoló a Nemzeti Pedagógus Kar Jász-Nagykun-Szolnok megyei online szakmai konferenciáiról

A Nemzeti Pedagógus Kar Jász-Nagykun-Szolnok megyei területi szervezete 2022. február 7-én 15 órai kezdettel online Óvodai szakmai konferenciát, 2022. február 8-án 15 órai kezdettel online Iskolai szakmai konferenciát szervezett.

Az előkészítés a megyei elnökségben, valamint a megyei küldöttértekezleten történt meg 2021. december 6-án. A Microsoft Teams platformon megtartott konferenciákon 147 fő vett részt, melyből 72 fő az óvodai, 75 fő az iskolai konferencián jelent meg. (A regisztrált résztvevőknek a linket e-mailben juttattuk el, melyben az eredményes belépéshez rövid (képernyőképekkel illusztrált) ismertetőt is csatoltunk a konferencia programjával együtt.)

Mindkét konferenciát Hegyiné Mladoniczki Éva, JNSZ megyei területi elnök nyitotta meg és azt követően moderálta a szakmai programokat.

Elnök asszony köszöntötte a résztvevőket, majd rövid bevezetőjében prezentáció formájában bemutatta az országos, megyei elnökség és a küldöttértekezlet tevékenységeit, valamint beszélt a több éve jól bevált intézményi összekötő és járási összekötő rendszerről, melynek célja, hogy a Nemzeti Pedagógus Kar és a megyei területi szerv tevékenységeit ismerjék meg megye intézményeiben, a megyei küldöttek közelebb kerüljenek a megye pedagógusaihoz is.

Ezt követően az online térben mind az ÓVODAI, mind az ISKOLAI konferencián megjelent Horváth Péter elnök úr, aki köszöntötte a konferenciák résztvevőit. Néhány gondolatot megosztott az egri országos küldöttgyűlésről is, vázolta a Nemzeti Pedagógus Kar következő feladatait a bérek, kötelező óraszámok kapcsán. Beszélt a pedagógus korfáról, a nők 40 nyugdíjáról, és arról, hogy a 60 év betöltése utáni félállás lehetőségének igénybevételével is csökken folyamatosan a rendszerben lévő pedagógusok létszáma. A bérkérdés a Nemzeti Pedagógus Karnak is kiemelt célja, szükséges, hogy a gyermek, tanuló kiegyensúlyozott pedagógussal találkozzon az óvodában, iskolában. Fontosnak tartja átgondolni az iskolarendszert, az iskolaszerkezetet. Hasonlóképpen fontosnak tartja a munkaidő tanítással lekötött részének fix rögzítését is, a heti 22 órában kellene gondolkodni, megegyezni. Ezek lesznek a tavaszi időszak legfontosabb kérdései, melyekre a konszenzust meg kell találni.

Az Országos Elnökséget Nagyné Szabó Etelka, országos elnökségi tag képviselte az ÓVODAI és az ISKOLAI konferenciákon. Köszöntőjében örömét fejezte ki, hogy az óvodai intézményekre, óvodapedagógusokra kiemelten figyel a JNSZ megyei szervezet, mutatja ezt az iskolai konferencia mellett az óvodai konferencia megszervezése is, hisz vannak olyan témák, melyek egy-egy korcsoport nevelésében, oktatásában érintettek számára fontosak.

Online ÓVODAI szakmai konferencia – 2022. február 7. 15 óra

Hegyiné Mladoniczki Éva ezt követően a meghirdetett programnak megfelelően szólította az előadókat.

ÓVODAI konferenciánk témáival a minőségre, az online óvodai adminisztrációs rendszerre, valamint a napjainkban rendkívül fontos és kiemelt szerepű fenntartható fejlődést támogató Zöld Óvoda programra helyezte a hangsúlyt.

Elnök asszony külön megköszönte azt, hogy óvodai gyakorlat bemutatására most is vállalkoztak az előadók.

Minőség az óvodákban – elkötelezettség a minőség mellett címmel tartott előadást a Nemzeti Kiválósági Díjat elnyert Szolnok Városi Óvodák megbízott igazgatója, Szamosfalviné Törőcsik Ibolya, aki bemutatta azt a közel 20 éves tevékenységrendszert, mellyel a tudatos és folyamatos szakmai fejlődést és szervezeti szintű tanulást értek el. Prezentációjában ábrákkal is bemutatta a minőségfejlesztés lépéseit, olyan fogalmakat, melyek fontosak és beépítendők minden óvodai intézmény tevékenységrendszerébe.

Az Online óvodai adminisztrációs programot Dr. Szilágyi Barnabás Ph.D, a Debreceni Egyetem docense mutatta be, már előzetesen is nagy érdeklődést kiváltva az intézmények vezetői és óvodapedagógusai körében.

Az online óvodai program célja: az adminisztrációra fordított idő lerövidítése, a pedagógiai fejlesztő munka szakmai támogatása, a szakmai munka áttekinthetőségének – átláthatóságának, a nyomon követhetőség biztosítása, valamint a papír nélküli fenntartható fejlődés elérése.

Előadásában prezentálta lépésről lépésre az óvodapedagógus, az intézmény és a fenntartó szemszögéből fontos részeit, melyekkel a napi munka egyszerűbbé, gyorsabbá, átláthatóbbá válik az óvodákban.

Lendületes előadásmódja, szakmai bemutatója elnyerte a résztvevők elismerését.

Hegyiné Mladoniczki Éva megyei területi elnök megköszönte az értékes előadást, s felajánlotta a résztvevőknek a kérdezés lehetőségét, melyet írásban is elküldhetnek a résztvevők, s az előadók válaszát továbbítja a kérdezőnek.

Az Óvodai konferencián is lehetőség nyílt olyan óvodai programok bemutatására, mely példa és követendő lehet más intézmények számára.

Hegyiné Mladoniczki Éva elnök 3 olyan óvodai intézmény vezetőjét kérte fel ahol a Zöld Óvoda program kiválóan működik.

Elsőként Gulyás Ferencné, a Karcagi Madarász Imre Egyesített Óvoda intézményvezetője prezentált. Intézménye a Zöld Óvoda program Bázisóvodája. Előadásában elmondta, hogy 2010 óta vesznek részt a programban, 2016-ban nyerték el munkájuk elismeréseként a Bázisintézmény címet. A program keretében kapcsolatot tartanak a Zöld Óvodákkal, illetve segítik az együttműködésüket. Intézményükben lehetőség van hospitálásra is, mellyel helyszínen szereznek tapasztalatokat a résztvevők. A területükhöz (a régiójához) tartozó Zöld Óvodáknak továbbképzési lehetőséget biztosítanak, segítik a szakmai munkát, azokban az óvodákban, amelyek pályázni kívánnak. A bázisintézményi feladatokat éves munkaterv alapján végzik.

A következő két előadó az Örökös Zöld Óvoda címet viselő intézményből érkezett.

Patkós Éva, a Mezőtúri Csoda-vár Központi Óvoda intézményvezetője célként említette, hogy óvodai tagintézményeikben közösen dolgoznak azért, hogy a jövő fiatal generációja vigyázzon környezetére, tisztelje, gondozza, ápolja, s vállaljon felelősséget saját környezetéért. Előadását képekkel illusztrálta, melyekkel felvillantotta, hogyan használják ki a helyi lehetőségeiket a növény és állatvédelem, a hulladék kezelése és felhasználása, az egészséges táplálkozás, az energiatakarékosság és a helyi épített és természeti környezet védelme érdekében.

Muliter Szilvia, a Tiszafüredi Óvodák intézményvezetője elmondta, hogy az óvodai nevelésükben kiemelt terület a környezet és természet iránti tisztelet alakítása a gyermekekben. Az óvoda jó természeti adottságokkal rendelkező városban van, a Tisza-tó kiváló lehetőséget nyújt a Zöld Óvoda, az Örökös Zöld óvoda programjuk megvalósításában, a természeti és az ember alkotta környezet harmóniáját megteremteni. Ennek megvalósítását a gyermekeknek a külső világ megismerésével, tapasztalatokkal, élményekkel, pozitív benyomásokkal érik el intézményében az óvodapedagógusok.

 

Online ISKOLAI szakmai konferencia – 2022. február 8. 15 óra

Hegyiné Mladoniczki Éva megyei területi elnök asszony megköszönve Horváth Péter elnök úr és Nagyné Szabó Etelka elnökségi tag gondolatait, az Iskolai konferencia programjának bemutatásával folytatta. Bevezetőjében elmondta, hogy a fő cél a tanítás-tanulás hangsúlyainak kiemelése napjainkban, valamint a NAT 2020 eddigi intézményi tapasztalatainak összegzése.

Elnök asszony külön megköszönte azt, hogy az NAT 2020 bevezetésének első tapasztalatai bemutatására vállalkoztak a megyénk különböző iskolatípusaiból érkező előadók.

Hegyiné Mladoniczki Éva területi elnök felkérte Czirfuszné Kovács Anikó asszonyt, az  Eszterházy-Oktatás 2030 Tanulástudományi Kutatócsoport vezetőmunkatársát előadása megtartására, melyet A tanítás és tanulás hangsúlyai napjainkban címmel hozott a konferenciára.

Czirfuszné Kovács Anikó bevezetőjében elmondta, hogy az oktatás válságban van az egész világon. Egyre inkább a tanításról a tanulásra helyeződik a hangsúly, a tanulótársadalom fogalma jelenik meg napjainkban. Beszélt a tanulói aktivitást feltételező különféle tanulási-tanítási stratégiákról, többek között: az autentikus tanulás, a jelenségalapú oktatás, a felfedeztető, a kutatásalapú, a problémaalapú, a projektalapú tanulás fontosságáról, melyeknek közös sajátossága, hogy lehetővé teszik a tanuló aktív részvételét a tanulási folyamatban, ahol előtérben van a csoportmunka. Új megközelítésben az aktív tanulás mint ernyőfogalom jelenik meg az előzőekben felsoroltakkal együtt. Előadónk kiemelte a 4 C (4 K) elemeket: kommunikáció, kollaboráció, kritikus gondolkodás, kreativitás. Prezentációjával, előadásmódjával elnyerte a szakmai konferencia résztvevőinek elismerését.

Hegyiné Mladoniczki Éva elnök a bevezető előadás után átadta a szót a NAT 2020 intézményi bevezetéséről a tapasztalatok megosztására az intézményi, intézménytípusokat bemutató előadóknak a meghirdetett program szerinti sorrendben.

Elsőként Antics István, a Jászberényi Lehel Vezér Gimnázium intézményvezetője prezentációjából a gimnázium 9-10. évfolyamain tapasztaltakat tudhattuk meg. Elmondta, hogy bár még nagyon az elején tart a bevezetés, hisz még csak 2 évfolyamon tanítanak az új NAT szerinti tantervekkel. A gimnázium munkaközösségei véleményét összegezte, kiemelve az óraszám problémákat (magyar nyelv és irodalom), a természettudományos tantárgyak 9-10. évfolyamra korlátozódnak (az érettséginél is nehézséget jelenthet), de bemutatta intézményvezető úr azokat az elemeket is, amelyek az első két évben jól működnek.

Másodikként Plósz Csilla Margit, a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője prezentált. Az ő előadásában is a munkaközösségekben kialakított vélemények jelentek meg, mind az 1-2. évfolyam, mind az 5-6. évfolyam esetében. Intézményvezető asszony rendkívül részletesen, tantárgyról tantárgyra mutatta be a pozitívumait és problémáit, nehézségeit a NAT 2020 helyi bevezetésének során.

Hegyiné Mladoniczki Éva elnök a következő két prezentáció kapcsán elmondta, hogy olyan területet mutatnak be az előadók, amelyet szinte nem vagy alig ismerik a kollégák. Ezért is nagyszerű, hogy a NAT 2020 bevezetése témakörben kollégiumi és EGYMI tapasztalatokat is hallhatunk.

A kollégium lehetőségeit a szakképzésben részt vevő tanulók nevelésében Dr. Hajdúné Kovács Tünde, a Szolnok Városi Tehetséggondozó Szakkollégium intézményvezető-helyettesétől hallhattuk. Előadásában bemutatta, hogyan tudnak együttműködni a Szolnoki Szakképzési Centrum vezetőségével, oktatóival a kollégiumban lévő tanulók sikeres előrehaladása érdekében.

Pádár Brigitta, a szolnoki Liget Úti Egységes Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Iskola gyógypedagógusa beszélt az óraszámokról, a túl nagy tananyagról, mellyel nap mint nap megküzdenek a sérült gyermekeket oktató intézményekben.

Hegyiné Mladoniczki Éva mindkét alkalommal felhívta a figyelmet az online értékelési lehetőségre, biztatta a kollégákat az elégedettségi kérdőívek kitöltésére.

 

A véleménykérő kérdőívekre érkezett válaszok, eredményeinek rövid összegzése

 

 

 

Online ÓVODAI szakmai konferencia

2022. február 7.

Online ISKOLAI szakmai konferencia

2022. február 8.

Résztvevők száma 72 fő 75 fő
Kiküldött kérdőívek száma 70 70
 

Visszaérkezett kérdőívek

%-ban és számban

A kitöltésre 2 nap állt a résztvevők rendelkezésére.

A célként megfogalmazott minimum 60%-os visszaküldési arányt mind a két konferencián elértük.

Az online visszaküldött véleménykérők %-os arányát elégségesnek tartjuk általános következtetések megállapítására.

A kiküldött kérdőívek

67,1%-a, 47 db érkezett vissza

A kiküldött kérdőívek

72,9%-a,  51 db érkezett vissza

 

1. A résztvevők intézménytípusa

91,5% óvodát, 6,2% általános iskolát, 2,1% egyéb helyet jelölt meg 52,9% általános iskolát, 2% szakképzés-szakgimnáziumot, 29,4% gimnáziumot, 3,9% kollégiumot, 3,9% EGYMI-t, 7,9% egyéb helyet jelölt meg
2. Honnan értesült a konferenciáról?

 

A felsoroltak közül csak egyet választhatott a válaszoló.

Örömmel tapasztaltuk, hogy az intézményvezetők továbbítják a kollégáknak a leveleinket, a résztvevők meggyőző %-ban az NPK megyei területi elnökének leveléből értesültek a konferenciáról.

Értelemszerűen az óvodai konferencia esetében a tankerület, a szakképzési centrum nem releváns értesülési forrás.

Intézményvezetőtől, (továbbította a megyei szervezet levelét) 76,6% 68,6%
NPK honlapról 10,6% 5,9%
Kollégától 3,9%
Tankerülettől 7,8%
Szakképzési centrum vezetésétől 2%
Egyéb helyről 12,8% 11,8%
 

 

3. Mennyire volt Ön elégedett a szakmai konferencia témájával?

A résztvevők 5 fokú skálán adhattak választ.

Mindkét konferencia választ visszaküldő résztvevői kiemelkedően magas elégedettséget fejeztek ki a témaválasztások kapcsán.

4,85

(42 fő 5-ös, 3 fő 4-es, 2 fő 3-as érték)

 

4,80

(41 fő 5-ös, 10 fő 4-es érték)

 

4. Mennyire volt Ön elégedett a konferencia lebonyolításával, a bejelentkezéshez kapott technikai, írásbeli segítséggel?

Online konferenciánkra a csatlakozási linket e-mailben küldtük meg a regisztrált résztvevőknek, mely levélben rövid, képernyőképekkel illusztrált belépési összefoglalót, valamint konferencia programot is küldtünk.

A konferencia alatt is figyeltük a levelezési címünket, így az oda érkezett SOS kérést is meg tudtuk oldani.

4,96

(46 fő 5-ös, 1 fő 3-as érték)

4,94

(48 fő 5-ös, 3 fő 4-es érték)

 

5. Mennyire volt Ön elégedett az előadásokkal (tartalom, aktualitás)?

A visszajelzési átlagok megerősítették megyei elnökségünket, hogy mindkét konferencia témáit az intézménytípusok igényeinek, érdeklődésének megfelelően választottuk ki és hirdettük meg.
4,83

(42 fő 5-ös, 3 fő 4-es, 1 fő 3-as, 1 fő 2-es érték)

4,67

(34 fő 5-ös, 17 fő 4-es érték)

 

A 3-4-5. kérdésekre adott válaszok átlaga

Azon kérdésekben, ahol az 5 fokú skálán adnak értékeléseket a résztvevők, előzetesen elérendő célként a 4,5 vagy afeletti átlagot határoztuk meg. Ez a cél mind az Óvodai, mind az Iskolai konferencián teljesült.
 

4,88

 

4,80

 

6. Vélemény, értékelés, javaslat szöveges megfogalmazása

 
48,9%

(23 fő)

41,2%

(21 fő)

 

Szolnok, 2022. 02.14.

Hegyiné Mladoniczki Éva

NPK JNSZ megyei területi elnök